Termeni și Condiții

Bun venit pe website-ul www.sferabusiness.ro !

 

Va aducem la cunoștința că, înainte de utilizarea website-ului, este necesar să parcurgeți secțiunea “Termeni și Condiții”. Această secțiune definește condițiile în care dumneavoastra puteți accesa și utiliza website-ul.

 

Website-ul este dedicat prezentării serviciilor Sfera Business.

Website-ul este proprietatea societății S.C. Sfera Business Partners S.R.L., cu sediul în str. Reconstrucției nr. 10, București, sector 3, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5328/2014, Cod Unic de Înregistrare Fiscala RO33123751, având contul nr. RO92 RZBR 0000 0600 1671 3389 deschis la Raiffeisen Agenția Mall.

 

Utilizatorul website-ului este obligat să ia cunoștință și sa accepte Termenii și Condițiile, precum și celelalte politici relevante pentru website, bifând căsuța  „Sunt de acord cu termenii și condițiile de utilizare a website-ului“. Prin bifarea căsuței „Sunt de acord cu termenii și condițiile de utilizare a website-ului“,  vă asumați că ați citit, înțeles și agreat să respectați obligațiile ce va incubă in temeiul termenelor de utilizare ale website-ului. Daca nu sunteți de acord cu termenele de utilizare ale website-ului, nu accesați și nu utilizați website-ul.

 

MODIFICĂRI ULTERIOARE ALE WEBSITE-ULUI ȘI ALE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Societatea își rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza oricând, în mod unilateral aceste Termene și Condiții, dumneavoastră având obligația de a reciti aceste Termene și Condiții cu ocazia fiecărei utilizării a website-ului.

Utilizarea website-ului ulterior modificării Termenilor și Condițiilor reprezintă acceptarea, de către dumneavoastră, a noilor Termeni și Condiții.

Societatea își rezervă dreptul de a întrerupe unilateral accesul la website-ului (integral sau parțial), în orice moment, cu notificarea imediată a utilizatorilor, prin mesaj afisat pe website la momentul accesării.

Societatea nu pot fi ținută răspunzatoare față de utilizator și/sau față de terțe persoane pentru lipsa de funcționalitate sau pentru funcționarea neconformă a website-ului.

 

UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

Prin intermediul website-ului veți putea afla informații cu privire la serviciile, trainerii și evenimentele pe care le organizează Sfera Business, incluzând informații despre echipa, parteneri, detalii legate de evenimente: data și locația în care au loc evenimentele, structura temelor, modalitatea de înregistrare în vederea participarii.

Înregistrarea la evenimentele Sfera Business se va putea realiza si prin intermediul website-ului, prin completarea formularului pus la dispozitie in cadrul paginii web http://sferabusiness.com/formular-inscriere-online-cursuri-open/, prin completarea formularului de la secțiunea “Formular de înscriere – Cursuri Open” și accesarea opțiunii ”Trimite”. 

Informațiile privind cuantumul taxei de participare precum și modalitatea de plată și returnare a taxei pot fi consultate și discutate în prealabil prin telefon sau e-mail împreuna cu un consultant Sfera Business.

 

Pentru informații generale privind societatea și/sau alte evenimente organizate de catre societate, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: office@sferabusiness.ro .

 

CONTINUȚUL DREPTULUI DE A UTILIZA WEBSITE-UL

Societatea vă oferă o licență limitată, neexclusivă, revocabilă pentru a vedea, distribui, printa sau descarca orice conținut, așa cum acesta este definit mai jos, de pe website-ul societății, pentru uzul dumneavoastră personal.

Nu vă este acordat dreptul să licențiați, republicați, distribuiți, copiați, cesionați, sublicentiați, transferați, vindeți, creați opere derivate sau orice altă utilizare non-personală a oricarui conținut al website-ului societății. Prin conținut trebuie să se înțeleagă toate textele, formatările (inclusiv, dar fără a se limita la selectarea, coordonarea și aranjarea materialelor pe website-ul societății) și imaginile, graficele, animațiile, instrumentele, widget-urile, aplicațiile, reclamele, clipurile video, muzica, sunetele, articolele, copiile, materialele creative, fotografiile, mărcile, mărcile de serviciu, denumirile comerciale și logo-urile, precum și alte materiale și informații de pe acest website.

Nicio parte a conținutului nu poate fi reprodusă în nicio formă sau incorporată în orice sistem electronic sau mecanic de găsire a informațiilor, altfel decât în scopul folosirii personale.

Societatea va acorda o licență limitată, neexclusivă, revocabilă pentru a distribui conținutul disponibil la adresa www.sferabusiness.ro constând în articole sau inițiative ale partenerilor prin folosirea butoanelor ”share”, ”like” sau ”comment”.

Nu puteți accesa sau utiliza website-ul societății în niciun fel care ar putea sau care are scopul de a dăuna sau afecta website-ul societății sau orice server sau rețea care stă la baza website-ului societății, sau de a interfera cu utilizarea și dreptul unei alte persoane de a se bucura de website.

 

LEGĂTURI CĂTRE ALTE WEBSITEURI

Website-ul poate conține legături („Link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica Termenii și Condițiile de utilizare specifice, astfel cum sunt acestea specificate pe website-urile/paginile respective, societatea nefiind răspunzatoare și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web.

Includerea acestor link-uri sau trimiteri pe website este realizată, de regulă, pentru ajutorul sau în interesul utilizatorului, iar în alte cazuri în scop publicitar.

Societatea nu garantează/controlează actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți către care trimit link-urile de pe website.

Prin continuarea utilizarii website-ului, utilizatorul ințelege și accepta că accesează acele website-uri și/sau folosește produsele/serviciile oferite prin intermediul acestora, exclusiv pe propriul risc și pe propria raspundere și că nu poate solicita societății despăgubiri pentru prejudiciile suferite ca urmare a accesării acestor link-uri și folosirii serviciilor puse la dispoziție pe website-urile către care link-urile fac trimitere.

 

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul website-ului este protejat de legile privind drepturile de proprietate intelectuală aplicabile și tot conținutul este deținut de către societate sau utilizat de către societate sub licență sau cu permisiune. Aceste materiale nu pot fi copiate, decompilate, dezasamblate, modificate, repostate pe alte website-uri, încadrate, schimbate sau distribuite, redistribuite, licențiate, sublicențiate sau transferate în orice formă de către dumneavoastră.

Mărcile, logourile și numele comerciale, atât înregistrate cât și neînregistrate (denumite, în mod colectiv, ”Mărcile”) afișate pe website-ul societății sunt mărci aparținând societății și terților parteneri afiliați ai acesteia. Nimic de pe website-ul societății nu trebuie interpretat ca acordând, în mod implicit sau în alt mod, orice licență sau drept de utilizare a oricărei mărci afișate pe website-ul societății, fără permisiunea, acordată în scris, a societății sau a terței părți, titulară a mărcii.

Orice utilizare comercială neautorizata a acestor materiale reprezintă o încalcare a drepturilor de proprietate intelectuală ale societății și va atrage exercitarea de către societate a tuturor drepturilor și remediilor legale.

 

DECLINAREA RĂSPUNDERII

Utilizatorul declară și întelege că societatea are dreptul să opereze orice modificări cu privire la servicii, traineri, evenimente, inclusiv, dar fără a se limita la modificarea structurii serviciilor și a echipei, modificarea datei și locul evenimentelor anunțate, modificarea trainerilor în cadrul evenimentelor, dacă aceste modificari sunt rezultatul unor evenimente exterioare voinței societății (ex: încetarea colaborării cu proprietarul spațiului unde urma să se organizeze evenimentele/cu trainerul din motive imputabile acestora). În acest caz, societatea se obligă să notifice utilizatorii în cel mai scurt timp cu putință cu privire la modificările survenite. În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu modificarile intervenite, acesta are dreptul să solicite încetarea contractului încheiat cu societatea cu privire la participarea la eveniment în interiorul termenului indicat în notificare, cu consecința restituirii de către societate a prețului achitat și pierderii dreptului utilizatorului de a participa la eveniment.

Utilizatorul declară și înțelege că societatea nu va fi răspunzatoare pentru orice funcționare necorespunzatoare a sistemului de iluminat, sistemului electric al spațiului unde urmează să se organizeze evenimentul, sau pentru orice funcționare defectuoasă a sistemelor audio/video, precum și a oricaror elemente hardware sau software care nu sunt proprietatea societății și care împiedică desfășurarea în condiții optime a evenimentului. Orice pretenții în legatură cu eventualele prejudicii suferite ca urmare a funcționării defectuoase a celor de mai sus se vor îndrepta împotriva proprietarilor spațiului închiriat, repectiv impotriva proprietarilor echipamentelor care au funcționat în mod defectuos.

Utilizatorul declară și înțelege că societatea nu va fi răspunzatoare în niciun fel pentru conținutul și/sau modalitatea de transmitere a informațiilor în cadrul evenimentului de către participanții la eveniment în calitate de parteneri sau în orice altă calitate. Întreaga răspundere pentru originalitatea, corectitudinea, acuratețea informațiilor transmise aparține prezentatorilor invitați la eveniment. Orice pretenții, reclamații sau sesizări formulate de către utilizatori în legatură cu conținutul și/sau modalitatea de transmitere a informațiilor de către participanții în cadrul evenimentului, inclusiv, dar fără limitare la, pretenții, reclamații sau sesizări privind încalcari ale drepturilor aparținând unor terțe persoane, încalcari ale normelor de ordine publică, abateri de la subiectul și tema anunțate ale evenimentului, se vor îndrepta direct împotriva participantului la eveniment, societatea neavând nicio responsabilitate în acest sens.

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Mai multe informații despre procesarea datelor cu caracter personal găsiți în Politica de confidențialitate.

 

POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE 

Website-ul utilizeaza cookie-uri. Mai multe informații despre cookies găsiți în Politica de Cookies.

 

LEGEA APLICABILĂ. LITIGII

Prezentele Termeni și Condiții vor fi interpretate și guvernate de prevederile legii române.

Orice litigiu având ca obiect o dispută rezultând din sau aflată în legatură cu acești Termeni și Condiții sau cu utilizarea website-ului urmează a fi soluționată de către instanțele competente din România.

 

Prin utilizarea website-ului vă exprimați în mod expres acordul cu privire la următoarele prevederi ale acestor Termeni și Condiții de utilizare, după cum urmează: ” Modificari ulterioare ale website-ului si ale Termenilor și Condițiilor”, ”Utilizarea website-ului”, ”Conținutul dreptului de a utiliza website-ul”, ” Legături către alte website-uri”, ”Drepturi de proprietate intelectuală”, ”Declinarea raspunderii”, ”Legea aplicabilă. Litigii”.